نمایش خبر

تاريخ: 1391/12/30
سال نو مبارک

بهارا، شور شیرینم برانگیز

شرار عشق دیرینم برانگیز

بهارا، شور عشقم بیشتر کن

مرا با عشق او شیر و شکر کن

بهارا، زنده مانی، زندگی بخش

به فروردین ما فرخندگی بخش

هنوز اینجا جوانی دلنشین است

هنوز اینجا نفس‌ها آتشین است

بهارا، شاد بنشین، شاد بخرام

بده کام گل و بستان ز گل کام

"سایه"

 

و بهاری دیگر، از چشم اندازهای بی برگشت دررسید

سال نو مبارک

منبع: روابط عمومی شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت