نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/12/10
بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی پردیس

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی پردیس در سال 1393 جهت بهره برداری تقدیم می گردد

منبع: واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت