نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1394/1/17
تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی مبین جهت بهره برداری تقدیم می گردد

تحلیل بنیادی پتروشیمی مبین
منبع: واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت