نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/10/21
نگاهی بر وضعیت بنیادی پالایشگاه تهران

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پالایشگاه تهران جهت بهره برداری تقدیم می گردد

منبع: واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
بازگشت