نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/9/26
نگاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی شیراز

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی شیراز جهت بهره برداری تقدیم می گردد

گاهی بر وضعیت بنیادی پتروشیمی شیراز
منبع: واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
بازگشت