نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/8/28
نگاهی بر وضعیت بنیادی شبندر

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پالایش نفت بندرعباس جهت بهره برداری تقدیم می گردد

نگاهی بر وضعیت بنیادی شبندر
منبع: واحدتحلیل کارگزاری سرمایه ودانش
بازگشت