نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1393/4/10
تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی پارس جهت بهره برداری تقدیم می گردد

تحلیل بنیادی پتروشیمی پارس
منبع: واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت