نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1393/6/11
تحلیل بنیادی پتروشیمی برزویه

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی برزویه جهت بهره برداری تقدیم می گردد

تحلیل بنیادی پتروشیمی برزویه
منبع: واحد تحلیل کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت