نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1393/5/6
تحلیل بنیادی معدنی و صنعتی چادرملو

 

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو جهت بهره برداری تقدیم می گردد

تحلیل بنیادی معدنی و صنعتی چادرملو
منبع: واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت