نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1391/10/19
نگاهی بنیادین به پتروشیمی اراک

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی اراک جهت بهره برداری تقدیم می گردد

نگاهی بنیادین به پتروشیمی اراک
منبع: واحد تحلیل و سرمایه گذاری
بازگشت