نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1391/1/22
مروری بر پتروشیمی و پالایشگاه تبریز

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی و پالایش تبریز جهت بهره برداری تقدیم می گردد

مروری بر پتروشیمی و پالایشگاه تبریز
منبع: واحد تحلیل شرکت کارگزاری سرمایه و دانش
بازگشت