نمایش مقاله و تحلیل

تاريخ: 1392/11/26
بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی زاگرس

به پیوست گزارش بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1393 جهت بهره برداری تقدیم می گردد

بررسی اجمالی شرکت پتروشیمی زاگرس
منبع: واحد تحلیل و سرمایه گذاری
بازگشت